1.

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Danex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rosku,  Dworcowa 34, 64-730 Rosko,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00007632111476,  NIP: 7632111476, REGON:301519083, zwana dalej „ Organizatorem”
 1. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulamin” określa warunki konkursu i dostępny jest na profilu społecznościowym Organizatora w serwisie Facebook pod adresem  www.devaldano.pl.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, czy przeprowadzony z udziałem serwisu Facebook, ani z nim związany.
 4. Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu ponosi Organizator i wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. Uczestnicy Konkursu zwalniają Serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w związku z przeprowadzeniem konkursu.
 5. Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu tj. udzielaniem informacji na temat konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 7. Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym w serwisie Facebook na profilu Organizatora  pod adresem https://www.facebook.com/devaldano/
 8. Konkurs rozpoczyna się dnia 14.02.2020 r. i trwa do dnia 20.02.2020 r.
 9. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
 10. Zakazane jest podczas przebiegu konkursu zamieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, regulaminem serwisu Facebook, w szczególności zawierających treści obraźliwe, naruszające dobra osobiste osób trzecich

2

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie:
 2. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (które ukończyły 18 lat),
 3. będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook , które zaakceptowały Regulamin i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w  Regulaminie,
 4. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest w pełni  dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik może zrezygnować z Konkursu w każdym czasie do momentu wyłonienia Zwycięzcy/ Zwycięzców.

3

Zasady konkursu

 1. Organizator zadaje pytanie konkursowe w formie ogłoszenia konkursowego ( Post Konkursowy) na portalu  społecznościowym  w serwisie Facebook na profilu Organizatora (Fanpage’u)  pod adresem https://www.facebook.com/devaldano/
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem Konkursowym) poprawnej odpowiedzi na pytanie przedstawione w treści Posta Konkursowego.
 3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 10 (dziesięciu) Zwycięzców w drodze analizy poprawności wykonania  zadania, określonego w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 4. Zwycięzca/ Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebook, w ciągu trzech dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 5. Informacja o wyłonieniu  Zwycięzcy/Zwycięzców (bez podania danych) zostanie również umieszczona w komentarzu do Posta  Konkursowego
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, oraz regulaminem serwisu Facebook , w szczególności Uczestników którzy:
 7. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
 8. podejmują działania z wykorzystaniem konta /profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook
 9. podejmują działania z wykorzystaniem niegodnych z zasadami Facebook kont/profili osób trzecich
 10. ingerują w mechanizm działania Konkursu
 11. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji przez Facebook

 

 4

Nagroda

 1. Każdy z 10 (dziesięciu)  Zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci: Zestawu produktów Devaldano,
 2. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu, wiadomości prywatnej do Organizatora  z następującymi danymi:
 3. imię i nazwisko
 4. adres korespondencyjny w Polsce
 5. numer telefonu
 6. adres mailowy
 7. Brak wysłania danych w terminie, podanie danych nieprawidłowych lub niepełnych uniemożliwiających doręczeni przesyłki, powoduje utratę prawa do nagrody.
 8. Przyznane Uczestnikom nagrody będą wysłane w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o której mowa w ust. 2 powyżej.
 9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora kurierem na adres wskazany przez Uczestnika  na terytorium Polski
 10. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na równowartość pieniężną.
 11. Uczestnicy nie mogą przenieś praw do nagrody na osoby trzecie
 12. Ewentualny należny podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymania nagrody oblicza i uiszcza Organizator.

5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy winni zgłaszać w czasie konkursu, listem poleconym na adres Organizatora, nie później, niż w terminie 14 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy/Zwycięzców lub daty doręczenia nagrody (dotyczy Zwycięzców) . Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko reklamującego oraz adres do korespondencji , opis i uzasadnienie reklamacji.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później, niż w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres korespondencyjny,  podany w reklamacji.

 

6

Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie za ich zgodą i w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe uzyskane w trakcie trwania Konkursu przetwarzane są  przez Organizatora (nie Facebook).
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, w tym doręczenia nagrody, rozpatrzenia reklamacji.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania ,
 5. Dane są podawane na zasadzie dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagane jest posiadanie konta w serwisie Facebook. Niepodanie danych niezbędnych do doręczenia przesyłki (określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu ) skutkuję utratą prawa do nagrody.
 6. Organizator przekazuje jednorazowo dane osobowe Zwycięzcy/ Zwycięzców Kurierowi  w celu doręczenia nagrody.
 7. Administratorem danych osobowych jest Organizator (szczegółowe dane w § 1 Regulaminu) .

7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2020 r. i obowiązuje do dnia 20.02.2020 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz innych ustaw
 3. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo  zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania . Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Organizatora w serwisie