1.Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem Konkursu „Popisowy przepis na święta” jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Danex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rosku,  Dworcowa 34, 64-730 Rosko,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00007632111476,  NIP: 7632111476, REGON:301519083, zwana dalej „ Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, czy przeprowadzony z udziałem serwisu Facebook, ani z nim związany.
 4. Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu ponosi Organizator i wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. Uczestnicy Konkursu zwalniają Serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w związku z przeprowadzeniem konkursu.
 5. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.11.2022 r. i trwa do dnia 30.11.2022 r.
 6. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
 7. Zakazane jest podczas przebiegu konkursu zamieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, regulaminem serwisu Facebook, w szczególności zawierających treści obraźliwe, naruszające dobra osobiste osób trzecich.

2.Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie:

a) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (które ukończyły 18 lat),

b) będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook , które zaakceptowały Regulamin i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w  Regulaminie.

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest w pełni dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik może zrezygnować z Konkursu w każdym czasie do momentu wyłonienia Zwycięzcy/ Zwycięzców.

3.Zasady konkursu

 1. Organizator publikuje Post Konkursowy na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie komentarza pod Postem Konkursowym, tj. nazwy swojego popisowego dania na Święta Bożego Narodzenia wraz ze zdjęciem.
 3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 5 Zwycięzców, w drodze analizy poprawności wykonania  zadania, określonego w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 4. Informacja o wyłonieniu Zwycięzców zostanie również umieszczona w komentarzu pod Postem konkursowym na Facebooku, w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu, czyli w dniu 02.12.2022 roku. Wybrane osoby (Zwycięzcy) podadzą swoje dane, niezbędne do otrzymania nagrody, poprzez wiadomość prywatną w mediach społecznościowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, oraz regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem,

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta /profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook,

c) podejmują działania z wykorzystaniem niegodnych z zasadami Facebook kont/profili osób trzecich,

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu,

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji przez Facebook.

4.Nagroda

 1. Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci: zestaw produktów na Święta od Devaldano.
 2. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu, wiadomości prywatnej do Organizatora  z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny w Polsce,

c) numer telefonu,

d) adres mailowy.

3. Brak wysłania danych w terminie, podanie danych nieprawidłowych lub niepełnych uniemożliwiających doręczeni przesyłki, powoduje utratę prawa do nagrody.

4. Przyznane Uczestnikom nagrody będą wysłane w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o której mowa w ust. 2 powyżej.

5. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora kurierem na adres wskazany przez Uczestnika na terenie Polski, bądź do wskazanego przez Uczestnika Paczkomatu InPost, na terenie Polski.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na równowartość pieniężną.

7. Uczestnicy nie mogą przenieś praw do nagrody na osoby trzecie.

8. Ewentualny należny podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymania nagrody oblicza i uiszcza Organizator.

5.Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy winni zgłaszać w czasie konkursu, listem poleconym na adres Organizatora, nie później, niż w terminie 14 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy/Zwycięzców lub daty doręczenia nagrody (dotyczy Zwycięzców). Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko reklamującego oraz adres do korespondencji, opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później, niż w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres korespondencyjny,  podany w reklamacji.

6.Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie za ich zgodą i w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe uzyskane w trakcie trwania Konkursu przetwarzane są  przez Organizatora (nie Facebook).
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, w tym doręczenia nagrody, rozpatrzenia reklamacji.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania.
 5. Dane są podawane na zasadzie dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagane jest posiadanie konta w serwisie Facebook. Niepodanie danych niezbędnych do doręczenia przesyłki (określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu ) skutkuje utratą prawa do nagrody.
 6. Organizator przekazuje jednorazowo dane osobowe Zwycięzcy/ Zwycięzców Kurierowi  w celu doręczenia nagrody.
 7. Administratorem danych osobowych jest Organizator (szczegółowe dane w § 1 Regulaminu) .

7.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2022 r. i obowiązuje do dnia 30.11.2022 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo  zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Organizatora w serwisie.