Dostawa, zwroty i reklamacje

 

DOSTAWA

 1. Sposoby dostawy: Kurier InPost 11,00 zł, Kurier InPost za pobraniem (opcja chwilowo niedostępna), Paczkomat InPost 9,90 zł. Możliwa jest również opcja odbioru osobistegoDevaldano ul. Dworcowa 1B Drawski Młyn.
 2. Darmowa dostawa obowiązuje dla zamówień o wartości powyżej 100 zł.
 3. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale Dostawców, którzy są wyspecjalizowanymi operatorami pocztowymi lub firmami kurierskimi.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 6. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 7. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu dokonania zapłaty
 8. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 9. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 11. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.
 12. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są należytej jakości, spełniają wszelkie obowiązujące w tym zakresie normy prawa polskiego i unijnego (prawa żywnościowego), są zgodne z opisem produktu, który zawiera wszelkie wymagane prawem informację na temat oferowanego produktu żywnościowego.
 2.  Ponadto Sprzedawca jest zawsze odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Jeżeli towar ma wadę, z uwagi na specyfikę produktu (produkt żywnościowy), Klient będący Konsumentem może w ramach rękojmi:
  a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.
  b) Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad, w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient kieruje mailowo na adres e- mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja może zostać złożona na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu,  dostępnym w formie pobrania dokumentu Word/PDF i wysłana w sposób wskazany powyżej.
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy, chyba, że Sprzedawca zdecydował w danym przypadku inaczej.
 7. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane i niezbędne koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.
 8. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży, zgłoszonej przez Klienta. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni, od daty odbioru Towaru, odstąpić od niej bez podawania przyczyny z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu  do umowy, której: przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu (np. słoiki,  hermetycznie zamknięte worki foliowe, zawierające produkty żywnościowe), której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku nr 2 do Regulaminu w formie pobrania dokumentu Word/PDF. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres e- mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie to może również zostać wysłane przesyłką wraz ze zwracanym towarem.
 3. W przypadku oświadczenia złożonego za pośrednictwem e-mail, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jego otrzymanie na trwałym nośniku.
 4. Zwracany towar należy przesłać na adres Sprzedawcy
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Towaru do Klienta. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia, wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób Dostawy, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W takiej sytuacji Sprzedawca ponosi tylko koszty najtańszego sposobu dostawy.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszty dostarczenia Towaru Sprzedawcy). O sposobie dostarczenia towaru Sprzedawcy, decyduje Klient.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.