REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Danex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rosku,  Dworcowa 34, 64-300  Rosko,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00007632111476,  NIP: 7632111476, REGON:301519083

nr telefonu +48 672566708,
fax +48 672552756,
adres e-mail: dlaCiebie@Devaldano.pl

za pośrednictwem sklepu internetowego w domenie: www.devaldano.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sklep Internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na Stronie Internetowej Sklepu podadresem: www.devaldano.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

3. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Danex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Rosku (szczegółowe dane powyżej w pkt. 1).

2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

DPD POLSKA SP Z O O (KRS: 0000028368, NIP: 5260204110, REGON:

012026421), Warszawa      02-274, Ulica: Mineralna 15

4. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Operator Płatności Elektronicznych – instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności:

PayPro SA
60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, KRS 0000347935

7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Regulamin – treść postanowień niniejszego regulaminu.

9. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Danex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rosku

10. Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.devaldano.pl.

11. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

12. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą.

14. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

3. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Sprzedawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych /informacji.

4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to:

– dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet)

– posiadanie aktywnej  poczty e-mail

5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NIEODPŁATNIE  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego, świadczy na rzecz Klientów  nieodpłatnie, usługi drogą elektroniczną polegające na:

 1. zawieraniu umów sprzedaży na prezentowane na stronie produkty
 2. wysyłanie informacji o produktach

2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Klienci mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwanie procesu składania zamówienia (elektroniczny formularz zamówienia) do momentu kliknięcia „KUPUJĘ I PŁACĘ„.

 

IV. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie devaldano.pl.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawach związanych z realizacją umowy przede wszystkim w formie elektronicznej(e-mail) oraz   telefoniczne (dane teleadresowe  Sprzedawcy podane na wstępie). Aktualne dane kontaktowe znajdują się  również na stronie internetowej.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania
  Umów, bez dokonywania rejestracji (nie ma możliwości zakładania konta).
 1. Wszystkie ceny podane na Stronach Internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT dostarczana jest drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej (papierowej)  wraz z przesyłką
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wypełnienie formularza zamówienia i wysłanie do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
  Formularz zamówienia zawiera następujące dane: (imię i nazwisko, dane adresowe: ulica,  miejscowość kod pocztowy, kraj), numer telefonu, adres e-mail ,
 1. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację:
 4. a) o przyjęciu zamówienia – w przypadku dokonywania płatności przelewem
 5. b) zamówienie w trakcie realizacji- w przypadku dokonywania płatności przez Operatora Płatności Elektronicznych.
 6. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji/ zamówienie w trakcie realizacji, jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

V. FORMY PŁATNOŚCI

1. Możliwe są następujące formy płatności:

2. Przelewem – po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje informację (komunikat wyświetlany na stronie internetowej sklepu) o numerze rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

numer rachunku bankowego w Santander Bank Polska S.A.
82 1090 2659 0000 0001 4369 9258

 

3. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Operatora Płatności Elektronicznych.

4. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku braku zapłaty w tym terminie Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin 2 dni, pod rygorem odstąpienia od umowy. Informacja wysyłana jest pocztą elektroniczną.

.

VI. SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale Dostawców, którzy są wyspecjalizowanymi operatorami pocztowymi lub firmami kurierskimi.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu dokonania zapłaty
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.
 10. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

VII. REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są należytej jakości, spełniają wszelkie obowiązujące w tym zakresie normy prawa polskiego i unijnego (prawa żywnościowego), są zgodne z opisem produktu, który zawiera wszelkie wymagane prawem informację na temat oferowanego produktu żywnościowego.
 2.   Ponadto Sprzedawca jest zawsze odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Jeżeli towar ma wadę- z uwagi na specyfikę produktu (produkt żywnościowy)- Klient będący Konsumentem może w ramach rękojmi:
 4. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.
 5. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad, w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 7. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient kieruje mailowo na adres e- mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja może zostać złożona na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu,  dostępnym w formie pobrania dokumentu Word/PDF i wysłana w sposób wskazany powyżej.
 8. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy.
 9. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane i niezbędne koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.
 10. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży, zgłoszonej przez Klienta. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana na adres @-mail Klienta

 

VIII.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni, od daty odbioru Towaru, odstąpić od niej bez podawania przyczyny z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu  do umowy, której: przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu (np. słoiki,  hermetycznie zamknięte worki foliowe, zawierające produkty żywnościowe), której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku nr 2 do Regulaminu w formie pobrania dokumentu Word/PDF. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres e- mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie to może również zostać wysłane przesyłką wraz ze zwracanym towarem.
 3. W przypadku oświadczenia złożonego za pośrednictwem e-mail, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jego otrzymanie na trwałym nośniku.
 4. Zwracany towar należy przesłać na adres Sprzedawcy
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Towaru do Klienta. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia, wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób Dostawy, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W takiej sytuacji Sprzedawca ponosi tylko koszty najtańszego sposobu dostawy.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszty dostarczenia Towaru Sprzedawcy), jeżeli rzecz ze względu na swój charakter, nie może być w zwykły sposób odesłana pocztą, oscylujące w granicach do 15 zł. O sposobie dostarczenia towaru Sprzedawcy, decyduje Klient.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, reklamacji i innych świadczeń drogą elektroniczną przewidzianych w Regulaminie ,bądź innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłoszony jest przez Sprzedawcę Urzędowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie składania zamówienia (formularz), uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje jednorazowo dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy konkretnego zamówienia.
 9. Sprzedawca przekazuje jednorazowo dane osobowe Klienta Operatorowi Płatności Elektronicznych w zakresie niezbędnym do realizacji płatności za konkretne zamówienie.

 

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA PRAW

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 3. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 4. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.      Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy każdym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl,. Możliwe jest też skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

 

Formularz reklamacyjny: Pobierz